مطالب توسط admin

زمان برگزاری آزمون

  استخدام وزارت بهداشت سال 1401 در آزمون استخدامی سال 1401 براساس نیاز مراکز درمانی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل وزارتخانه، مجموعا بیش از 100 صد هزار نفر (با رعایت قوانین سازمان اداری استخدامی کشور) بعد از طی مراحل آزمون جذب سیستم بهداشتی و درمانی کشور خواهند شد. با توجه به فرسودگی کادر درمان […]

لیست رشته ها

استخدام وزارت بهداشت سال 1401 در آزمون استخدامی سال 1401 براساس نیاز مراکز درمانی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل وزارتخانه، مجموعا بیش از 100 صد هزار نفر (با رعایت قوانین سازمان اداری استخدامی کشور) بعد از طی مراحل آزمون جذب سیستم بهداشتی و درمانی کشور خواهند شد. با توجه به فرسودگی کادر درمان در […]

شرایط استخدام نیرو در بانک

لینک سایت ثبت نام در استخدام بانک های دولتی 1400 در آزمون استخدام دستگاه های اجرایی سال 1400 براساس نیاز بانک های دولتی در سراسر کشور برای حدود 110 عنوان شغلی،  مجموعا تعداد بیش از 37 سی و هفت هزار نفر (با تامین اعتبار سازمان برنامه و بودجه) و اعلام رسمی سازمان اداری استخدامی کشور […]

زمان انتشار دفترچه

استخدام وزارت بهداشت سال 1401 در آزمون استخدامی سال 1401 براساس نیاز مراکز درمانی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل وزارتخانه، مجموعا بیش از 100 صد هزار نفر (با رعایت قوانین سازمان اداری استخدامی کشور) بعد از طی مراحل آزمون جذب سیستم بهداشتی و درمانی کشور خواهند شد. با توجه به فرسودگی کادر درمان در […]

زمان ثبت نام

استخدام وزارت بهداشت سال 1401 در آزمون استخدامی سال 1401 براساس نیاز مراکز درمانی سراسر کشور برای حدود ۷۰ مشاغل وزارتخانه، مجموعا بیش از 100 صد هزار نفر (با رعایت قوانین سازمان اداری استخدامی کشور) بعد از طی مراحل آزمون جذب سیستم بهداشتی و درمانی کشور خواهند شد. با توجه به فرسودگی کادر درمان در […]